Close
Logo
Top Image

Historien om Eidos Eiendomsutvikling AS

I slutten av 1960-tallet var jernbanen ferdig utbygd mellom Drammen og Asker, og Liertunnelen sto klar. Den nye firefelts motorveien var også klar, delvis bygget på den gamle jernbanetraseen i Lierdalen.

Den nye bygningsloven i 1966 påla kommunene å utarbeide generalplaner. For å ivareta interessene til kommunen, jernbanen og havnevesenet i Fjordbyområdet, ble Lier Industriterminal AS (LIAS) etablert den 22. juni 1971.

 

Formålsparagrafen til selskapet ble:
«å gjennomføre erverv av aktuelle utbyggingsområder på Lierstranda, organisere oppfyllinger, utarbeide planer og for øvrig legge forholdene til rette for en rasjonell og tidsmessig utnytting av grunnarealene, og å forestå senere salg eller bortfeste av disse i byggeklar stand. Selskapet kan også utnytte grunnarealene i egen regi, samt drive annen virksomhet overensstemmende med formålet. Selskapet kan også komme med forslag til de kommunale reguleringsmyndighetene om områdets anvendelse»

 

Området var på 240 dekar sjøgrunn og 135 dekar landgrunn. Arealene på land var den gangen alt fra søppelfylling til tusenvis av tonn steinmasser fra Liertunnelen. Det ble også gjort undersøkelser og tekniske vurderinger av sjøbunnen, for å finne ut om grunnen ville tåle utfylling. Det ville den, og utfyllingen startet på midten av 70-tallet.

 

I 1981 hadde Lier kommune blitt 300 mål større og større ble den. Utfyllingen av Gilhusbukta startet i 2017. Først i 2022 er den ferdig utfylt. Da er seks millioner tonn steinmasser blitt nytt land. Over 3 millioner tonn er fraktet sjøveien fra Langøya.
Les mer om prosjektet her

Siden 80-tallet har driften på Lierstranda økt betraktelig. Mange bedrifter har sitt virke her. Det er en variert samling av bedrifter som leier arealer, innendørs og utendørs.
Les mer om våre leietakere her.
 

I juni 2021 feiret Eidos Eiendomsutvikling AS 50 års jubileum. Selskapet skiftet navn 10. august 2010. Samtidig ble det satt større fart på utviklingen mot en urban fjordby som strekker seg fra Drammen til Lier.
 

Utviklingen av fjordbyen på Lierstranda er et av de største og mest spennende byutviklingsprosjektene i Norge i tiden som kommer.

0-visjon i tråd med FNs bærekraftsmål

  • Klimaendringer, stadig raskere teknologisk utvikling, tap av naturmangfold og behov for å bygge lokalsamfunn på nye måter, stiller nye krav til planprosessen, kompetanse og tverrfaglig perspektiv på byutvikling.
  • Lierstranda skal bli attraktiv, urban og bærekraftig – en ny fjordby der folk, fjord og fremtid møtes.
  • Visjonen skal forankres i en fremtidsrettet, robust og gjennomførbar områdereguleringsplan som nå pågår.
 

Les mer om områdereguleringen her