Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image

Fra industri, lager og logistikk til ny fjordby

Forvandlingen til en moderne og urban fjordby er godt i gang. I vest bygges nytt sykehus. I øst er det etablert 200 mål nytt land.

Eidos har utviklet forslaget til områderegulering med bistand fra rådgivergruppen WSP, LINK arkitektur og Multiconsult. Oppdragsgiver er Lier kommune, som fikk planforslaget overlevert 11. november 2022. Ferdig utbygd skal Fjordbyen Lier og Drammen ha plass til 16.000 arbeidsplasser og 8.000 boliger.

 

Områdereguleringen er førstegangsbehandlet politisk i mars 2023. Det samme ble Kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivtrafikk. Statens vegvesen, fylkeskommunen, Statsforvalteren og Bane NOR leverte innsigelser til planene. Høsten 2023 startet drøftelser mellom Lier kommune som er planenes eier og innsigelsesmyndighetene. Målet er å finne omforente løsninger. Drøftelsene fortsetter inn i 2024. Samtidig er forvandlingen fra «brownfield» til en urban, grønn og bærekraftig fjordby er synlig.

 

Den nye helsebydelen på Brakerøya med nytt sykehus og helsepark ble detaljregulert i 2019. I oktober samme år ble byggestart for sykehuset offisielt markert. De første byggene reiste seg over bakkenivå i 2021.

 

Mye av sykehusets bygningsmasse på 122.000 kvadratmeter er nå i 2024 under tak. Sykehuset får integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling. Også stråleterapi skal etableres på sykehuset som er lokalsykehus med områdefunksjoner for hele Vestre Viken.

 

På nyåret i 2022 startet arbeidene på tomta til Drammen Helsepark. Mellom sykehuset og Brakerøya stasjon bygger helseparken parkeringskjeller under 85.000 kvadratmeter for helse, undervisning og næring.  I første fase bygges en halv parkeringskjeller. Den vil gi plass til 150 biler. Samme kapasitet etableres under åpen himmel. Ferdigstillelse av parkeringsanlegget er planlagt i oktober 2024.

 

Sykehuset og helseparken skaper en ny helsebydel. Dit kommer over en halv million besøkende hvert år. Sykehuset har offisiell åpning i 2025. Samme år skal første byggetrinn i helseparken stå klart.

 

Forvandlingen er også godt synlig i øst. I Gilhusbukta er det etablert 200 mål nytt land. I løpet av sommeren 2022 ble det utfylte området forbelastet med 1,7 millioner tonn steinmasser som skal bidra til at grunnen setter seg, og setningsskader unngås. Bygg- og anleggsarbeid kan starte opp rundt 2025.

 

Før byggestart er landskapet i Gilhusbukta forvandlet enda en gang. Da er det etablert nye øyer som henger sammen med gangbroer og en kanalstruktur. Det skal gi tilgang til vann også for kvartaler inne i fjordbyen, ikke bare for dem som bosetter seg lengst ut mot Drammensfjorden.

 

Forvandlingen er også synlig i næringsstrukturen. På Lierstranda er det stor verdiskapning. Mange profilerte bedrifter har drevet godt på området i flere tiår. Mange kan bli der lenge. Andre er allerede flyttet fra området som om noen år er forvandlet til en urban by hvor myke trafikanter er viktigere enn biler.


Eidos er største grunneier på Lierstranda. Vi har nær og god dialog med andre grunneiere og leietakere, som sysselsetter rundt 1200 ansatte og har felles interesse i å søke forutsigbarhet. Mange kan som nevnt fortsette driften på Lierstranda i mange år. Andre må drive videre utenfor området.

 

Naturrestaurering på Gilhus

 

Etablering av nytt land i Gilhusbukta, er beskrevet av Bellona som Norges største natur-restaureringsprosjekt. Utfyllingen gir 200 dekar nytt land og nye gruntvannsområder. Mye forurensning er fjernet. Så langt er dette faktum:
Fra land:

 • 140.000 tonn sterkt forurensede masser er fjernet og tatt hånd om av NOAH. I tillegg:
 •  200 tonn olje
 • 100 tonn tjære
 • 130 tønner tjære på fat
 • 13 tonn asbestholdig bygningsmaterialer
 • 5 tonn ulike løsemidler.
Fra sjø:
 • 20.000 kubikkmeter sterkt forurensede sedimenter er renset på stedet. Restavfall levert til NOAH (2008).
 • 3.500 kvadratmeter "oljesjø" med 28 tonn olje og 1657 tonn forurensede bunnsedimenter fjernet og levert spesialmottak (2017).
 • 30.000 tonn sterkt forurensede sedimenter er fjernet og deportert tilk spesialmottaket Frevar (2020-2022).
 • Sjøbunnen er dekket med 30 centimeter tykk "seng" med finmasser.
Oppfylling i sjø:
 • 22.000 drensrør ned til 30 meter under sjøbunnen gir 700 kilometer drensrør etablert vertikalt før utfylling.
 • Drensmetoden fremskynder setningsforløpet og gir byggestart 60 år tidligere.
 • 6 tonn stein er fylt i bukta.
 • Forbelastning gjøres med 1,7 tonn stein. Den skal senere brukes til utfylling i Drammen havn. 
 • Fremtidigig landområde etableres med kote 3,5 i bakkant og 2,5 i sjøkanten.

 

Andre fakta:

 • 3,1 millioner tonn kalksteinsmasser er fraktet sjøveien til Gilhusbukta fra NOAH på Langøya. Sjøtransporten tilsvarer 100.000 trailere. Setter du disse etter hverandre, vil de stå i kø fra Kristiansand til Narvik og tilbake igjen.
 • Studier viser muligheter for etablering av 1800 boenheter i Gilhusbukta.
 • Barne- og ungdomsskole på Gilhus dekker skolebehov for Ytre Lier og gjør prosjektet mer attraktivt for barnefamilier.
 • Målsettinger i planarbeidet innebærer maritimt preg, med sjøen tilgjengelig for alle.
 • En kombinasjon av kanalby og flytende boliger, med god offentlig tilgang til sjøen, vil oppfylle manges ønsker.
Les mer