Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image

Fra industri, lager og logistikk til ny fjordby

1200 dekar «brownfield» skal transformeres til et godt bomiljø. Forvandlingen er i gang. Visjonen er en «Fjordby der folk, fjord og fremtid møtes». Områderegulering med konsekvensutredning planlegges gjennomført i 2021.

Eidos har fått ansvaret for å gjennomføre reguleringen av Lierstranda, med bistand fra rådgivergruppen WSP/LINK arkitektur/Multiconsult. Oppdragsgiver er Lier kommune. Ferdig utbygd skal Fjordbyen Lier og Drammen ha plass til 16.000 arbeidsplasser og 8.000 boliger.

 

Eidos er største grunneier og eiendomsforvalter på Lierstranda. Vi har nær og god dialog med andre grunneiere og leietakere, som sysselsetter rundt 1200 ansatte og har felles interesse i å søke forutsigbarhet. Mange av virksomhetene er ikke i konflikt med planlagt arealbruk og kan opprettholde driften på Lierstranda i mange år fremover. Flere må imidlertid lokaliseres andre steder.

 

Detaljreguleringsplanen for nytt sykehus på Brakerøya (Vestre Viken helseforetak) og Drammen Helsepark, som eies av Eidos og Bane NOR Eiendom med 50 prosent hver, ble godkjent høsten 2019. Disse to prosjektene på til sammen 200.000 kvadratmeter er starten for Fjordbyen som vil utvikles i flere tiår. Realiseringen er en av de største byutviklingsprosjektene i Norge og kan bli et pilotprosjekt for bærekraftig byutvikling på internasjonalt nivå.

 

Utfyllingen av Gilhusbukta som har kommet godt i gang, er beskrevet av Bellona som Norges største natur-restaureringsprosjekt. Utfyllingen gir 200 dekar nytt land og nye gruntvannsområder. Til nå har vi:
• Fjernet 30.000 liter olje i fri fase.
• Sugemudret til dels sterkt forurenset sjøbunn.
• Dekket sjøbunnen med 30 centimeter tykk «seng» med finmasser.
• Boret 60.000 løpemeter med vertikaldrenering fra sjøgående rigg.
• Fylt to millioner tonn stein i bukta på ett år.
• Den kontrollerte oppfyllingen og dreneringen fremskynder setningsforløpet i underliggende grunn og gir byggestart 60 år tidligere enn ved utfylling uten drenering.

 

Fun fact
3,1 millioner tonn kalksteinsmasser fraktes sjøveien til Gilhusbukta fra NOAH på Langøya. Sjøtransporten tilsvarer 100.000 trailere med trafikk gjennom Drammen. Setter du disse etter hverandre, vil de stå i kø fra Kristiansand til Narvik og tilbake igjen.
Studier viser muligheter for etablering av 1800 boenheter i Gilhusbukta. Plassering av barne- og ungdomsskole tidlig i prosessen kan tjene flere mål og behov. Målsettinger i planarbeidet innebærer å gi utbyggingen et maritimt preg, med sjøen tilgjengelig for alle. En kombinasjon av kanalby og flytende boliger, med god offentlig tilgang til sjøen, vil tilfredsstille manges ønsker.

Les mer