Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image

Fjordbyen Lier og Drammen

Fjordbyen. Der folk, fjord og fremtid møtes – er visjonen for fjordbyen og samarbeidet mellom Lier og Drammen.
Nabokommunene Lier og Drammen jobber sammen for at fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya blir et knutepunkt med miljø, kunnskap og utvikling i fokus.

Estimater i 2010 viste at  Lier kommune må finne plass til rundt 4000 nye boliger og 5000 nye arbeidsplasser før 2040. For Drammen kommune var tallene 10.000 boliger og 11.000 arbeidsplasser.  
I 2021 ble tallene for boliger oppdatert. Opinion undersøkte boligbehovet for Buskerudbyen. Tallene viser at Lier har behov for 5000 nye leiligheter og Drammen 15.000 nye leiligheter innen 2040 om innbyggerne i Buskerudbyen (Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg) skal få sine boligbehov oppfylt og kommunene har samme vekstutvikling som SSBs fremskrivninger tilsier.

For å jobbe bedre og tettere sammen for å møte behovene for boliger og arbeidsplasser, inngikk de to kommunene en avtale om felles plansamarbeid om utvikling av fjordby for Lierstranda og Brakerøya 26. november 2010.

Lier og Drammen har felles bolig- og arbeidsmarked. Her jobbes det sammen for å få til de beste løsningene. Kommunene vil derfor legge til rette for å forvandle og urbanisere Brakerøya og Lierstranda til en fjordby med bolig, næring og offentlige bygg.
 
Brakerøya og Lierstranda har vært et viktig område for næringslivet i regionen i mange tiår. Bedrifter som National Industri var en motor for fornying og modernisering av næringslivet i drammensområdet.

Næring skal fortsatt være viktig på Brakerøya og i fjordbyen. Det er bra at flere kan jobbe nærmere egen bolig. I fjordbyen kommer det flere hundre nye kvadratmetre for næring. Totalt planlegges det for 16.000 arbeidsplasser på Brakerøya og Lierstranda. 

I fjordbyen skal gående, syklende og kollektivtrafikk prioriteres. Det innebærer god tilrettelegging for gående. Det sikres med smarte snarveier gjennom området og enkel tilgang til kollektivplasser. Gangtraseer ned til fjorden skal også på plass. Det samme skal en sammenhengende gangvei langs fjorden. Syklende trenger egne felt, traseer og veier. De skal også sikres god løsning for å krysse jernbanen og E18.

Kollektivtilbudet må være godt, både for lokaltrafikk, så som til Drammen, Lierbyen og Asker, men også fjerntrafikk til Oslo eller ned gjennom Vestfold.

Rundt Brakerøya stasjon skal det utvikles et knutepunkt for tog, buss, taxi og myke trafikanter. Flere ganger hver time vil det stoppe tog i retning til og fra Oslo. Jernbanestasjonen får god tilgang til helseparken, det nye sykehuset og resten av Fjordbyen.

Fjordbyen vil få 8.000 nye boliger. Det betyr at 16.000 mennesker kan bo der. Like mange arbeidsplasser planlegges på området fra Brakerøya til Gilhusodden. Området får nytt sykehus, helsepark, boliger, skoler, kontorbygg og bygg for aktiviteter, idrett og kultur.

Det nye sykehuset er under bygging. Grunnarbeidene startet høsten 2019. I 2021 startet byggearbeidene over bakkenivå. Nå kan du se bygget reise seg. I 2025 tas sykehuset tas i bruk. Full drift er planlagt fra oktober 2025.
Kostnadsrammen er 14 milliarder kroner. Sykehuset gir arbeid til 4500 ansatte. Fra hovedinngangen på sykehuset til Brakerøya stasjon er det to minutter gange. 

Mellom sykehuset og Brakerøya stasjon bygges Drammen Helsepark. Grunnarbeidene startet på nyåret 2022. Byggene vil strekke seg 440 meter langs jernbanelinja.

Fra Brakerøya til Gilhusodden skal det lages 2,5 kilometer nytt parkanlegg og strandpromenade med plass for sunne aktiviteter for folk flest. Sjøfronten skal bli tilgjengelig for alle. Det lages en sammenhengende gangvei. Langs denne kommer båthavn, restauranter, badeplasser og gode rekreasjonsområder.

I Gilhusbukta er det gjennomført et stort miljøprosjekt.  Oppfylling og utfylling er på plass. Området er forbelastet med 1,7 millioner m3. Det nye landområdet gir plass til 1800 nye boliger på 160 dekar nytt land, da det står byggeklart med kanaler. Utenfor anlegges det nytt gruntvannsområde. Det vil strekke seg 80 meter ut i fjorden.

Utviklingen og oppbyggingen av fjordbyen vil pågå i flere tiår. Det er en krevende byutviklingsprosess. Den rommer nytt trafikknutepunkt, teknisk infrastruktur og internveier. I tillegg til miljørydding, relokalisering av bedrifter, nye næringer, boligbygging, skoler og barnehager.

Det skal være hyggelig å oppholde i Fjordbyen. Den utvikles med bærekraft i flere dimensjoner, også sosial bærekraft. Da trengs gode møteplasser og byrom med høy kvalitet. Skoler og barnehager skal ligge nær grønne områder. 

Drammen og Lier er områder i vekst nær Oslo. Sammen med veksten skal klimagassutslipp kuttes. Den enkleste måten å kutte klimagassutslipp er å unngå å skape nye. Visjonen for fjordbyen er at den skal være energi og klimanøytral.  
Det kan kreve nye løsninger for fornybar energi på kjerneområder som infrastruktur, boligtyper, andre bygg og transport. Det handler om å finne løsninger som må til for å nå målet om energi og klimanøytral fjordby.
Les mer