Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image

Fjordbyen Lier og Drammen

Fjordbyen. Der folk, fjord og fremtid møtes – er visjonen for fjordbyen og samarbeidet mellom Lier og Drammen.
Nabokommunene Lier og Drammen jobber sammen for at fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya blir et knutepunkt med miljø, kunnskap og utvikling i fokus.

Fram mot 2040 må Lier kommune finne plass til rundt 4000 nye boliger og 5000 nye arbeidsplasser. For Drammen kommune er tallene 10.000 boliger og 11.000 arbeidsplasser.

For å jobbe bedre og tettere sammen om disse planene inngikk de to kommunene en avtale om felles plansamarbeid om utvikling av fjordby for Lierstranda og Brakerøya 26. november 2010.

Lier og Drammen har felles bolig- og arbeidsmarked. Her jobbes det sammen for å få til de beste løsningene. Sammen vil kommunene legge til rette for å forvandle og urbanisere Brakerøya og Lierstranda til en fjordby med bolig, næring og offentlig bygg.
 
Brakerøya og Lierstranda har vært et viktig område for næringslivet i regionen i mange tiår. Bedrifter som National Industri var en motor for fornying og modernisering av næringslivet i drammensområdet.

Næring skal fortsatt være viktig på Brakerøya og Fjordbyen. Det er bra at flere kan jobbe nærmere sin egen bolig.

I Fjordbyen skal gående, syklende og kollektivtrafikk prioritere. Det betyr tilrettelegges for gående. Det sikres med smarte snarveier gjennom området og enkel tilgang til kollektivplasser. Gangtraseer ned til fjorden skal også på plass. Det samme skal en sammenhengende gangvei langs fjorden. Syklende trenger egne anlegg. De skal også sikres god løsning for å krysse jernbanen og E18.

Kollektivtilbudet må være godt, både for lokaltrafikk, så som til Drammen, Lierbyen og Asker, men også fjerntrafikk til Oslo eller ned gjennom Vestfold.

Rundt Brakerøya stasjon skal det utvikles et knutepunkt for tog, buss, taxi og myke trafikanter. Flere ganger hver time vil det stoppe tog i retning til og fra Oslo. Jernbanestasjonen får god tilgang til Helseparken, det nye sykehuset og resten av Fjordbyen.

Fjordbyen vil få 8.000 nye boliger. Det betyr at 16.000 mennesker kan bo der. Like mange arbeidsplasser planlegges på området fra Brakerøya til Gilhusodden. Området får nytt sykehus, helsepark, boliger, skoler, kontorbygg og bygg for aktiviteter, idrett og kultur.

Det nye sykehuset er under bygging. Grunnarbeidene er startet. Fra 2021 vil du kunne se bygget reise seg over bakkeplan. Offisiell åpning er 21. mai 2025.
Kostnadsrammen er 10 milliarder kroner. Da det tas i bruk gir det arbeid til 4500 ansatte, er knyttet til nytt kollektivknutepunkt med jernbanen og ny riksvei 23.

Fra Brakerøya til Gilhusodden skal det lages 2,5 kilometer nytt parkanlegg og promenade med plass for sunne aktiviteter for folk flest. Sjøfronten skal igjen bli tilgjengelig for alle. Det lages en sammenhengende gangvei. Langs denne kommer båthavn, restauranter, badeplasser og gode rekreasjonsområder.

I Gilhusbukta er det gjennomført et stort miljøprosjekt. Nå pågår oppfylling og utfylling. Det gir plass til 1800 nye boliger på 200 dekar nytt land. Utenfor anlegges det nytt gruntvannsområde på 80 meter ut i fjorden.

Utviklingen og oppbyggingen av Fjordbyen vil pågå i flere tiår. Det er en krevende byutviklingsprosess. Den rommer nytt trafikknutepunkt, teknisk infrastruktur og internveier. I tillegg til miljørydding, relokalisering av bedrifter, nye næringer inn, boligbygging, skoler og barnehager.

Det skal være hyggelig å oppholde i Fjordbyen. Den utvikles med bærekraft i flere dimensjoner, også sosial bærekraft. Da trengs gode møteplasser og byrom med høy kvalitet. Skoler og barnehager skal ligge nær grønne områder. Og sjøfronten skal åpnes for alle.

Drammen og Lier er områder i vekst nær Oslo. Sammen med veksten skal klimagassutslipp kuttes. Den enkleste måten å kutte klimagassutslipp er å unngå å skape nye. Visjonen for Fjordbyen er at den skal være energi og klimanøytral.  
Det kan kreve nye løsninger for fornybar energi på kjerneområder som infrastruktur, boligtyper, andre bygg og transport. Det handler om å finne løsninger som må til for å nå målet om energi og klimanøytral fjordby.
Les mer