Close
Logo
Top Image

OM EIDOS

Eidos Eiendomsutvikling er den største grunneieren på Lierstranda. Selskapet eier og forvalter 528.000 kvadratmeter mot Drammensfjorden.

Eidos har mange leietakere innenfor logistikk. På Lierstranda lagres en betydelig andel av bilene som importeres. Også landets viktigste tømmerhavn holder til på området. Lierstranda skal forvandles til en fjordby. Eidos utarbeidet reguleringsplanen for området på oppdrag fra Lier kommune. Den ble overlevert oppdragsgiver 11. november 2022. Planen er førstegangsbehandlet i formannskapet i Lier kommune. Det skjedde 16. mars 2023. Den er nå på offentlig ettersyn med høringsfrist 2. juni 2023.

 

Lierstranda er i forvandling. Lager, industri og logistikk har dominert i mange tiår. Nå skal området forvandles til Fjordbyen Lier og Drammen. Det er et av de største byutviklingsprosjektene i Norge i tiden som kommer. Det kan bli et pilotprosjekt for bærekraftig byutvikling på internasjonalt nivå.

 

Visjonen om en fjordby der folk, fjord og fremtid møtes forankres i en fremtidsrettet, robust og gjennomførbar områdereguleringsplan. Nytt sykehus og Drammen Helsepark på Brakerøya er starten på Fjordbyen som planlegges for 16.000 nye arbeidsplasser og 8.000 nye boliger. Fjordbyen Lier og Drammen skal bli attraktiv, urban og bærekraftig.
 


DISSE BÆREKRAFTSMÅLENE ER SÆRSKILT PRIORITERT I OMRÅDEPLANEN:

LAST NED FNs BESKRIVELSE AV VÅRE PRIORITERTE BÆREKRAFTSMÅL HER


Konsernstruktur

Eidos Eiendomsutvikling AS er organisert som et konsern med morselskap og 13 hel- og deleide datterselskaper. Selskapets styre består av fem medlemmer. Daglig leder i morselskapet er enestyre i alle heleide datterselskaper.

 

Eierstruktur

Lier kommune 55 %

Bane Nor Eiendom AS 22,5 %
Fabritius Gruppen AS 22,5 %

 

Visjon – Vi skaper fremtidens Fjordby

Eidos Eiendomsutvikling AS skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler.

Arbeidet med utviklingen av Fjordbyen er, i nært samarbeid med andre, selskapets fremste oppgave. Selskapet skal også engasjere seg i andre prosjekter som vil bidra til å styrke selskapets finansielle posisjon samt å utvikle organisasjonen.

 

Eidos Eiendomsutvikling AS sitt vedtektsfestede formål er å erverve, eie, utvikle fast eiendom, samt å forestå utleie, bortfeste og salg av egne eiendommer. Selskapet kan delta i andre foretak som fremmer eller støtter selskapets øvrige formål.

 

Mål

For å nå våre mål og underbygge hovedelementene i forretningsstrategien prioriterer Eidos følgende:

• Være en sentral og ledende aktør i utviklingen av våre eiendommer, enten alene eller gjennom partnerskap

• Gjennomføre utviklingen i et samfunnsmessig, bærekraftig og forretningsmessig perspektiv

• Gjøre bruk av viktige kundestrømmer (eksempelvis sykehus) på området, som forretningsmulighet for selskapet

• Etablere nyskapende løsninger med høy kundenytte

• Skape langsiktige relasjoner til de som influerer på virksomhetens vilkår

• Sikre merverdier for eierne gjennom bruk av effektiv og tydelig

kommunikasjon med selskapets målgrupper

• Ha høy kompetanse på selskapets kjerneområder

• Ha oppmerksomhet på og tempo i gjennomføring av prosjekter

 

Selskapets verdier

• Miljøbevisst

• Verdiskapende

• Innovativ

• Fleksibel

• Mennesker i sentrum